REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

JAGA

Niniejszy Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza praw konsumenta, wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, które nie mogą być w żaden sposób zmienione ani uchylone w drodze umowy.

SPIS TREŚCI:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 2. WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 3. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ PRZEZ INTERNET

 4. INFORMACJE O PRODUKCIE

 5. CENY I SPOSOBY PŁATNOŚCI

 6. PARAGONY I FAKTURY

 7. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

 8. REKLAMACJE

 9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 10. DANE OSOBOWE

 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 12. ZAŁĄCZNIKI


 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1.1. Poniższy tekst stanowi regulamin sklepu internetowego JAGA, prowadzonego pod adresem www.jaga-luxury.pl (dalej zwanego Sklepem). Administratorem i właścicielem Sklepu jest firma wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) pod nazwą: JAGA Aldona Skowyrska z siedzibą mieszczącą się pod adresem ul. Bolta 4b/35, 87-100 Toruń, posiadającą NIP: 8792286699 oraz REGON: 364875110. Dane kontaktowe: e-mail: biuro@jaga-luxury.pl, tel.: 725595585.

1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu.

1.3. Definicje:

1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – usługa elektroniczna, interaktywny formularz, dostępny w Sklepie, umożliwiający złożenie Zamówienia poprzez dodani Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w szczególności sposobu płatności i dostawy.

4. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące również osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych), osoba prawna, bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

6. KONTO – usługa elektroniczna; oznaczony loginem (nazwą indywidualną) oraz hasłem (podanym przez Usługobiorcę) zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz wszelkie informacje związane ze złożonymi przez niego zamówieniami w Sklepie.

7. NEWSLETTER – elektroniczna usługa, świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, umożliwiająca korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie informacji dotyczących nowości i promocji w Sklepie.

8. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma, stanowiąca przedmiot Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu.

10. SKLEP – sklep internetowy JAGA, prowadzony pod adresem: www.jaga-luxury.pl

11. SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA – Aldona Skowyrska, prowadząca działalność gospodarczą, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nazwą JAGA Aldona Skowyrska z siedzibą mieszczącą się przy ul. Bolta 4b/35, 87-100 Toruń, NIP: 8792286699, REGON: 364875110.

12. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.

14. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące również osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych), osoba prawna, bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

15. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827 z późniejszymi zmianami).

16. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane przy pomocy Formularza Zamówienia, zmierzające w sposób bezpośredni do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.


 1. WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU


2.1. Umowa Sprzedaży może być zawarta przez osobę fizyczną posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące również osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych), osoba prawna, bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

2.2. Składanie zamówień przez Internet na produkty oferowane w Sklepie możliwe jest po dokonaniu rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, zamieszczonego na stronie Sklepu (zakupy przez rejestrację) bądź przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych, umożliwiających realizację zamówienia (zakupy bez rejestracji).

2.3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwić dokonywanie przez Klienta zakupów lub świadczenia usług drogą elektroniczną. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych.

2.4. W wyniku prawidłowo przeprowadzonej rejestracji, Klient otrzymuje dostęp do utworzonego dla niego konta, z którego może korzystać w ramach Sklepu, po podaniu zgłoszonego podczas rejestracji adresu e-mail oraz hasła (logowanie).

2.5. Informacje podane przez Klienta podczas rejestracji, lub wymagane przy zakupach bez rejestracji, powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych, nieaktualnych lub budzących wątpliwości, Sprzedawca podejmuje próbę kontaktu z Klientem w celu ich uzupełnienia bądź weryfikacji. Jeżeli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia.


 1. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ PRZEZ INTERNET


3.1. Klient ma prawo składać zamówienia 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku. Realizacja zamówień odbywa się w dni robocze w godzinach 10.00 – 18.00. Realizacja zamówienia złożonego w dzień powszedni po godzinie 17.00 oraz w soboty, niedziele i święta rozpoczyna się w najbliższy dzień roboczy.

3.2. Dokonując zakupów przez rejestrację, Klient składa zamówienie po zalogowaniu się do Sklepu, poprzez dodanie produktu dostępnego w Sklepie do koszyka, wskazanie sposobu płatności i dostawy, danych koniecznych do wystawienia faktury VAT (jeśli Klient żąda jej wystawienia) oraz ewentualnych uwag do złożonego zamówienia, tj. dodatkowej usługi oferowanej przez Sklep czy adresu dostawy.

3.3. Klient dokonujący zakupu bez rejestracji składa zamówienie poprzez dodanie produktu dostępnego w Sklepie do koszyka i wybiera opcję „złóż zamówienie” oraz wskazuje dane niezbędne do realizacji zamówienia.

3.4. Procedura składania zamówienia kończy się, zarówno w przypadku zamówień dokonanych przez rejestrację, jak i tych bez dokonania rejestracji, w momencie wyboru przez Klienta opcji „Potwierdzam zamówienie” oraz dokonaniu akceptacji i potwierdzeniu zapoznania się z Regulaminem Sklepu. Na adres e-mail wskazany przez Klienta wysyłana jest wiadomość potwierdzająca przyjęcie zamówienia do realizacji.

3.5. Z chwilą otrzymania od Sprzedawcy potwierdzenia złożenia zamówienia na wskazany przez Klienta adres e-mail, Klient zawiera ze Sprzedawcą umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem.

3.6. W przypadku produktów z kolekcji Luxury zamówienia mogą być składane poprzez formularz kontaktowy bądź wiadomość wysłaną na adres poczty elektronicznej sprzedawcy. Klient wysyła poprzez formularz kontaktowy lub pocztę elektroniczną zapytanie sprzedażowe. Zapytanie dotyczące wykonania biżuterii na indywidualne zamówienie, powinno zawierać parametry produktu, np. rodzaj surowca, z którego ma być wykonany produkt (srebro, złoto, stop metalu, itp.), jego kolorystyka czy wielkość. Sprzedawca zapoznając się z zapytaniem Klienta informuje czy istnieje możliwość realizacji produktu zgodnie z przedstawionymi wymaganiami, podaje cenę orientacyjną, przybliżony czas realizacji zamówienia oraz przesyła wizualizację produktu w formie fotografii. Jeżeli Klient akceptuje podane przez Sprzedawcę parametry produktu, informuje o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie wiadomości potwierdzającej zakup produktu wykonanego na indywidualne zamówienie oraz wpłaca zaliczkę określoną przez Sprzedawcę na jego rachunek bankowy. Pozostałą część zapłaty za produkt Klient dokonuje po otrzymaniu od Sprzedawcy informacji, że produkt jest gotowy i przesłaniu jego fotografii. 


 1. INFORMACJE O PRODUKCIE


4.1. Parametry produktów (cena, materiał, z jakiego są wykonane, itp.) opisane są w informacji o produkcie, zamieszczonej przy każdym oferowanym w Sklepie produkcie.

4.2. Klient powinien mieć na uwadze, iż wyroby jubilerskie posiadają specyficzne właściwości. Każdy z takich wyrobów jest niepowtarzalny i minimalnie odróżnia się od innych egzemplarzy takiego samego towaru. Rozmiary produktów są niewielkie, a ich wizerunki prezentowane w Sklepie mają charakter informacyjny i nie odpowiadają rzeczywistym rozmiarom produktów. Ponadto na wygląd produktów ma wpływ rozmiar i ustawienia parametrów monitora.

4.3. W Sklepie oferowane są produkty marki JAGA oraz produkty innych marek. Produkty marki JAGA wykonywane są przede wszystkim ręcznie i na indywidualne zamówienia.

4.4. Produkty oferowane przez Sklep mogą być pokryte powłokami galwanicznymi, tj. złocenie czy rodowanie. Klient powinien mieć na uwadze, że wszelkie powłoki galwaniczne są ścieralne, bowiem jest to cienka powłoka nałożonego metalu, np. złota, która podczas codziennego użytkowania będzie się przecierać. Czas trwałości powłoki uzależniony jest wyłącznie od sposobu i intensywności użytkowania biżuterii. Najbardziej narażone na ścieranie są elementy ruchome gotowej biżuterii, np. kółka, zapięcia czy elementy do podwieszania.

4.5. Ścieranie się powłok galwanicznych jest procesem naturalnym, wynikającym z ich użytkowania, dlatego też nie podlega reklamacji. O trwałości tego typu powłok Klient został poinformowany w niniejszym regulaminie, jak i w informacji o produkcie, która każdorazowo umieszczana jest przy oferowanym asortymencie na stronie Sklepu.


 1. CENY I SPOSOBY PŁATNOŚCI


5.1. Ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT oraz nie zawierają kosztów przesyłki.

5.2. Cena podana przy produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

5.3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia, obejmująca również koszty przesyłki, wyświetlana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia.

5.4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian cen produktów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian. Powyższe nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży, które będą realizowane na dotychczasowych zasadach.

5.5. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

5.6. Formą płatności obowiązującą w Sklepie jest płatność przelewem. W przypadku odbioru osobistego w siedzibie firmy istnieje możliwość płatności gotówką.

5.7. Płatności przelewem należy dokonywać na rachunek bankowy Sprzedawcy:

JAGA Aldona Skowyrska

ul. Bolta 4b/35, 87-100 Toruń

Bank: ING Bank Śląski S.A.

Numer rachunku: 68 1050 1979 1000 0092 2816 0041

5.8. W przypadku płatności przelewem Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.


 1. PARAGONY I FAKTURY


6.1. Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączony jest dokument zakupu w postaci paragonu.

6.2. Faktura VAT wystawiana jest na wyraźne życzenie życzenie Klienta, po podaniu wszystkich danych potrzebnych do wystawienia faktury. Klient niniejszym wyraża zgodę na wystawienie faktur drogą elektroniczną.


 1. KOSZT, SPOSOBY i TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU


7.1. Dostawa produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, UE oraz krajów spoza UE.

7.2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu (opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazane Klientowi na stronach Sklepu w zakładce „ Koszty dostawy” oraz w trakcie składania zamówienia, jak i w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

7.3. Odbiór osobisty produktu w siedzibie firmy jest bezpłatny.

7.4. Sprzedawca dokonuje wysyłki produktu korzystając z usługi Poczty Polskiej SA – kurier 48.

7.5. Odbiór osobisty w siedzibie firmy pod adresem: ul. Bolta 4b/35, 87-100 Toruń, po uprzednim poinformowaniu sprzedawcy i ustaleniu godziny odbioru produktu.

7.6. Standardowy termin realizacji zamówienia wraz z jego dostawą do Klienta wynosi do 14 dni roboczych. Sprzedający dołoży jednak wszelkich starań, aby termin realizacji zamówienia i jego dostawy był jak najkrótszy. W przypadku produktów realizowanych na indywidualne zamówienia (kolekcja Luxury) termin realizacji zamówienia wraz z jego dostawą będzie każdorazowo indywidualnie omawiany z Klientem i może w sposób znaczący przekraczać 14 dni roboczych.

7.7. Początek biegu terminu realizacji zamówienia wraz z jego dostawą liczy się w następujący sposób: w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy; w przypadku płatności gotówką i odbioru osobistego w siedzibie firmie, produkt będzie gotowy do odbioru w terminie uzgodnionym z Klientem, nie później niż w terminie do 14 dni roboczych od powiadomienia Sprzedawcy o chęci zakupu. W celu uzgodnienia dokładnego terminu i godziny odbioru Sprzedawca skontaktuje się z Klientem poprzez pocztę elektroniczną bądź telefonicznie.


 1. REKLAMACJE


8.1. Sklep realizując zamówienia zobowiązuje się dostarczyć produkty wolne od wad.

8.2. Klient ma prawo złożyć reklamacje w przypadkach wskazanych w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym, gdy sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

8.3. Reklamację dotyczącą niezgodności produktu z umową należy przesłać w formie pisemnej na adres: JAGA Aldona Skowyrska, ul. Bolta 4b/35, 87-100 Toruń lub złożyć osobiście pod wskazanym powyżej adresem. Możliwe jest również przesłanie reklamacji w formie elektronicznej na e-mail: biuro@jaga-luxury.pl.

8.4. Wzór reklamacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

8.5. Składając reklamację należy dostarczyć Sprzedawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i opisem niezgodności produktu z umową.

8.6. Sprzedawca w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji i powiadomi Konsumenta w formie pisemnej (listownie bądź poprzez pocztę elektroniczną) o sposobie dalszego postępowania.

Reklamacje-PDF.pdf


 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY


9.1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827). konsument, który zawarł umowę na odległość może w terminie 14 dni od dnia objęcia zakupionej rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy (wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu). Oświadczenie to może być przesłane na adres: JAGA Aldona Skowyrska, ul. Bolta 4b/35, 87-100 Toruń lub na adres poczty elektronicznej: biuro@jaga-luxury.pl

9.2. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a to co strony umowy świadczyły podlega zwrotowi.

9.3. W razie odstąpienia od umowy na zasadach opisanych powyżej Klient zobowiązany jest do zwrotu produktów objętych umową w stanie niezmienionym.

9.4. Klient w związku ze skorzystaniem z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej an odległość ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sklepu.

9.5. W terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z zastrzeżeniem, iż jeśli Konsument wybrał inny niż najtańszy sposób dostawy towaru, Sprzedawca zwraca koszty za zwykły sposób dostarczenia produktu, oferowany przez Sklep.

9.6. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.

9.7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych przez Konsumenta do chwili otrzymania towaru zwracanego, którego dotyczy odstąpienie od umowy sprzedaży.

9.8. Zgodnie z treścią art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta, prawo o odstąpieniu od umowy nie przysługuje Konsumentowi m.in. w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Przykładem takich rzeczy są produkty wykonywane na indywidualne zamówienia (kolekcja Luxury) czy produkty spersonalizowane (np. poprzez grawerowanie).

Odstąpienie-od-umowy-PDF.pdf


 1. DANE OSOBOWE


10.1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

10.2. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 poz. 1182 z późniejszymi zmianami) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Są one gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem osób nieuprawnionych.

10.3. Przy składaniu zamówienia oraz rejestracji s Sklepie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę swoich danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwiać dokonywanie przez Klienta zakupów lub świadczenia usług drogą elektroniczną. Odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych ponosi Klient.

10.4. Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu zawierania i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych w Sklepie, świadczenia usług drogą elektroniczną oraz za odrębną zgodą w celach marketingowo-promocyjnych (newsletter).

10.5. Zgodnie z ustawą wskazaną w pkt. 10.2., Klient ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz żądania usunięcia.

Polityka-prywatności-PDF.pdf


 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


11.1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim.

11.2. Treść regulaminu będzie udostępniana wszystkim Klientom na stronie Sklepu oraz w siedzibie firmy.

11.3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. O każdej zmianie regulaminu Sklep powiadomi Klientów poprzez umieszczenie stosownego komunikatu na stronie internetowej www. Jaga-luxury.pl. Klienci, którzy dokonali rejestracji w Sklepie zostaną dodatkowo poinformowani o zmianie regulaminu oraz możliwości jego akceptacji po zalogowaniu w Sklepie. Odmowa akceptacji nowego regulaminu jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

11.4. W przypadku zmiany regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do regulaminu będą realizowane na zasadach dotychczasowych.

11.5. Spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym konsumentem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

11.6. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2016 r.